az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Elm haqqında elm   –  [21.04.2011]

Elm haqqında elm

Səlahəddin XƏLİLOV

Elm haqqında elm

Bakı, “Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, 2011, 752 səh.

 

Elmi redaktor və ön sözün müəllifi:

                  akademik Ramiz MEHDİYEV

 
                  
Rəyçilər:   akademik Mahmud KƏRİMOV
                           
akademik Arif  MEHDIYEV

 

Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanuna­uy­­ğun­lu­ğu haqqında müfəssəl məlumat verilir. Elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və so­si­o­logiyasına dair tədqiqatlara ümumi nəzər salınır, habelə “elm haq­qında elm”, “elmşünaslıq” adı altında yazılmış əsərlərin əsas isti­qa­mət­ləri nəzərə alın­maq­la, elmə yeni baxış bucağından qiymət verilir. El­min daxili məzmunu, epistemologiyası ilə ya­naşı, onun sosial aspektləri, iqtisadi səmərəsi və təşkilati strukturu ilə bağlı mə­sələlər də kompleks halda tədqiq olunur. 
         
Kitab elm adamları, həmçinin elmin dəyərləndirilməsində və tət­bi­qin­də maraqlı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Mündərica­t

 

 

UÖn sözU

UGirişU

UBilik – elm – bilikU

UBiliklərin tarixi bölgüsü və iyerarxik strukturu.

UBilik və fəaliyyətU

UYeni idrak modelləriU

Uİnam, şübhə və idrakU

UŞərqdə və Qərbdə elmi biliyin xüsusiyyətləri

UElm və onun inkişaf yolu

UElm anlayışıU

UElmin bütöv bir sistem kimi formalaşmasının metodoloji problemləri

UElmlərin təsnifatıU

UElmin inkişaf qanunauyğunluğu.

UElm və elmşünaslıqU

UElm: genezisdən özünüdərkə qədərU

UElmşünaslıq və onun genezisiU

UElmin elmi əsaslarla yenidən qurulması –U Urekonstruksiya cəhdləriU

UElm fəlsəfəsİ və elmİn metodologİyası

UElmin məntiqi-qnoseoloji tədqiqinə dair U

UElmi və fəlsəfi düşüncə: ayrılmalar, kəsişmələr və qovuşmalar.

UElm:U Ufəlsəfənin bətnindəki dövrU

UElmi dünyagörüşün fəlsəfi əsaslarıU

UYeni Dövrün epistemologiyası və onun fəlsəfi qaynaqları

UElmi dünyagörüşü və paradiqmalarU

UElm-texnika-istehsal: əlaqə və vəhdət..

Uİnsanın təbiətlə qarşılıqlı təsiri: seyr və praktika.

UTexnika anlayışıU

UTexniki tərəqqiU

UElmi-texniki tərəqqi və elmi-texniki inqilab.

UElm və texnikanınU Unisbi müstəqillik şərtləri və əlaqə formalarıU

UElmin idarə olunmasıU

UƏməli bilik, elm, texnologiya

UZehni biliklərdən elmə, əməli biliklərdən texnologiyaya tarixi keçid.

UElmi-texniki biliyin və elmi-texniki fəaliyyətin mahiyyəti

UElm, texnologiya və iqtisadiyyatU

USivilizasiya və texniki-iqtisadi inkişaf

UElm, texnika, şəxsiyyətU

UElm və insanU

UElm, texnika, estetik tərbiyəU

UElm, texnika, mənəviyyatU

UElm  və  dilU

UDil və elmi terminologiyaU

UDil, təfəkkür və elmi bilikU

UElm və təhsilU

UTəhsil, optimal bilik və elmU

UAli məktəbin elmi potensialıU

UElmi kadrların yetişdirilməsində təhsilin rolu.

UElm və təhsil sistemində islahat üçünU UlayihəU

UƏsas nəticələrU

UƏdəbiyyatU

Endir Endir

Baxılıb: 15321


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.