az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Из истории философской мысли Азербайджана   –  [02.01.2012]

Из истории философской мысли Азербайджана

Солмаз Дж. Рзакулизаде

Из истории философской мысли Азербайджана


Баку, Текнур, 2010, - 574 стр. ( на рус. языке)

Сост. и автор предисловия: Кенуль Буньядзаде

                                                   доктор философских наук

Ответ. ред.:                            Зумруд Кулизаде

                                                   доктор философских наук

  

Настоящее юбилейное издание представляет собой собрание как ранее опубликованных, так и впервые публи­куемых научных трудов известного историка азербайджанской философии Солмаз Рзакулизаде о некоторых методологических, гносеоло­гических и онтологических вопросах азербайджанской филосо­фии от ее истоков до XIX века. В книге изложены ос­новные положения философских школ Азербайджана, интерес к ко­то­рым в последние десятилетия на Западе возрастает. Философ­ские системы отечественных суфийских мыслителей и перипа­тетиков откроют перед читателем глубины неисчер­пае­мой мудрости.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех интересующихся историей азербайджанской философии.

Baxılıb: 5871


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.