az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

И.Р.Мамед-заде. О философии (Современные подходы, тен­денции и перспективы).   –  [19.05.2012]

И.Р.Мамед-заде. О философии (Современные подходы, тен­денции и перспективы).

             И.Р.Мамед-заде. О философии (Современные подходы, тен­денции и перспективы). Баку: Текнур, 2011. - 240с.

 

Рецензенты:        д. ф.н., проф. Тахир Махаматов (РФ)

     д.ф.н. Назим Сафаров

 

 

В нынешнюю эпоху много размышляют о том, что есть фи­лософия, для чего она нужна, полезна ли она. Как правило, философы уверены в том, что она способствует развитию науки, культуры и об­разования. По их мнению, она влияет на сознание общества, сама яв­ляется наукой, выступает как язык междисциплинарных исследований, позволяет рассчитать риски и перспективы и т.д. Однако, судя по опросам общественного мнения, немало и тех, кто считает, что в эпоху рынка и глобального капитализма философия, культура и мораль бес­полезны. Размышления над этими вопросами, противоречиями во мне­ниях экспертов и общественным мнением приводят нас к следующим тезисам, которые будут интересны для читателя. Во-первых, тезис о необходимости философии для развития науки, культуры и просвеще­ния будет по-прежнему доминирующим. Другое дело, что в разные времена и на различных пространствах ее полезность и необходимость понимаются по-разному, а потому нужно соотносить, сравнивать эти понимания, что в свою очередь, приводит к повышению качества фи­лософии во всех регионах. Во-вторых, философия это наука, но не только, так как она проблематизирует все, в том числе и то, является ли сама наукой. В-третьих, в мире многое меняется, но остается спрос на качественную философию и идеи. Предполагаем, что и в нынешних условиях он будет доминировать в сознании...

 

Baxılıb: 5176


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.