az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Milli maraqlar və milli ideologiya   –  [14.09.2013]

Milli maraqlar və milli ideologiya

Abbasov Əbülhəsən Fərhad oğlu

Milli maraqlar və milli ideologiya. Bakı: "Təknur". 2012, 240 səh.

Elmi redaktor: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru,    
                          professor Əli Abasov

 

          Rəyçilər: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Rəna Mirzəzadə; 
                           
fəlsəfə doktoru, professor Aydın Şirinov

 

 

        

Monoqrafiyada ölkəmizin dinamik inkişafı və tərəqqisi baxımından olduqca aktual və əhəmiyyətli olan, lakin az işlənilmiş milli maraqlar və milli ideologiya problemlərindən bəhs olunur. Mövzu ilə bağlı bir sıra zəruri anlayışlar, mövcud baxışlar, spesifik və ümumi cəhətlər təhlil edilir. İctimai və qlobal transformasiyalar şəraitində Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının məzmun-mahiyyəti açıqlanmaqla, onların reallaşmasına yönəlmiş müəllif fikirləri, təklif və tövsiyələri irəli sürülür. Milli maraqların adekvat və dolğun ifadə olunmasında, onların həyata keçirilməsində əvəzsiz missiya daşıyan milli ideologiyanın mühüm struktur elementləri, funksional-fəaliyyət şərtləri, aparıcı ideya və prinsipləri təqdim edilir. Təhlil və ümumiləşdirmələrdə, məsələlərin qoyuluşunda və həllində, anlayış və prinsiplərin şərhində, elmi-nəzəri əsaslandırmalarda postneoklassik epistemologiyaya və onun təməl daşıyıcılarından olan mürəkkəblik fəlsəfəsinə, tənqidi-sinergetik təfəkkür konsepsiyasına, sistemli və sinergetik yanaşmaya üstünlük verilir.

Kitab alim-mütəxəssislər, siyasi və ictimai xadimlər, dövlət məmur-ları, QHT rəhbərləri, biznes təşkilatçıları, siyasi partiya fəalları, tələbə və doktorantlar, mövzu ilə maraqlanan bütün oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

ISBN: 478-9952-445-05-5

 

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

Giriş

 

I Fəsil. Millət və milli maraqlar

 

l.l. Milli maraqlar anlayışı

1.2. Milli maraqlar çoxaspektli fenomen kimi

1.3. Yeni ictimai münasibətlərin qərarlaşması

prosesində milli maraqlar problemi

 

        II Fəsil. Qlobal transformasiyalar və milli maraqlar

 

2.1. Qloballaşmanın mahiyyəti, təzahürləri və ziddiyyətləri

2.2.Transformasiyaların tipoloji kontekstləri və
milli maraqların təmin edilməsi

2.3. Alternativlər və çağırışlar sistemi qarşısında

III Fəsil Milli ideologiya və postneoklassik epistemologiya

 

3.1. Milli ideologiya birləşdirici məna-simvol kimi

3.2.  Postneoklassik epistemologiya: əsasları və mahiyyəti

3.3.  Milli fenomenlər və adekvat epistemologiya zərurəti

3.4. Milli-dövlətçilik ideologiyası: əsas şərtləri, ideya və prinsipləri       

3.5. İdeya, ideal və utopiya


Nəticə


 

Baxılıb: 7475


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.