az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

JurnalFəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 09.01.2021   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2
Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 1 10.07.2020   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 1
Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, texnolojinin böyük təsirlərini tarazlaşdırmaq, insanın iç dünyasını, mənəviyyatını dəngələmək getdikcə daha çətin olur. Elm, texnika sürətlə inkişaf edir, bizim mənəvi tərbiyə vasitələrimiz isə zamanla ayaqlaşa bilmir. Ona görə də fəlsəfənin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də bu mənəvi tarazlığı/dəngəni qorumaq üçün yeni vasitələr aramaqdan ibarətdir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2019, № 2 21.12.2019   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2019, № 2
Qloballaşma dövründə yaşayırıq və o sadəcə iqtisadi və ya ekoloji aspektlərdə deyil, ideoloji səpkidə də böyük təbəddülatlarla müşaiyət olunur, ədəbiyyat və fəlsəfədən də yan keçmir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2019, № 1 29.06.2019   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2019, № 1
Jurnalımızın bu sayında milli kültür/mədəniyyət məsələləri ilə yanaşı, insanın/insanlığın mahiyyəti, həyatın mənası kimi əbədi fəlsəfi mövzulara da müraciət edilmiş, Levinasın bu sahədəki araşdırmalarına münasibət bildirilmişdir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2018, № 2 29.12.2018   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2018, № 2
Jurnalımızın bu sayında nəzəri-fəlsəfi məsələlərlə yanaşı, fəlsəfənin tətbiqi tərəfinə, yaşam fəlsəfəsinə, fəlsəfi həqiqətlərin aktual həyata daşınmasına və bu missiyanın həyata keçirilməsində ədəbiyyatla sıx əlaqə imkanlarının araşdırılmasına daha çox yer verilir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2018, № 1 29.07.2018   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2018, № 1
Fəlsəfədə insan-dünya münasibətlərinin modelləşdirilməsi, bir tərəf¬dən gerçək həyat təcrübəsindən, digər tərədən, elm və sənət üzərindən həyata keçirilir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 2  (41) 17.03.2018   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 2 (41)
Dünya getdikcə daha çox fəlsəfəsizləşir və sanki göylər yerə enir. Amma fəlsəfi düşüncələr və polemikalar səngimək bilmir və “Fəlsəfə” jurnalı da hələ çıxmaqda davam edir.
  Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 1 (40) 05.09.2017   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 1 (40)
Müasir dünya çox sürətlə dəyişir və indiyidək istər dünya siyasəti, iqtisadiyyatı və mədəniyyətində baş verən hadisələr, istərsə də insanların həyat tərzi və ənənəvi dəyərlərin dəyərsizləşməsi istiqamətindəki təbəddülatlar fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər qarşısında da çox ciddi vəzifələr qoyur.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 1 30.01.2017   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 1
XXI əsr insan intellektinin misilsiz uğurları ilə yanaşı, həm də bir çox qlo¬bal problemlərin kəskinləşməsi, böhranların dərinləşməsi ilə səciyyələ¬nir. Həm elmi-texnoloji, həm də ictimai-siyasi proseslərin həddən artıq sü¬rət-lənməsi bəşəriyyəti Şərq və Qərb mədəniyyətləri və düşüncə tərzləri ara¬sın-da, duyğusal və rasional həyat arasında qərarlaşmaqda olan ahəngin, dün¬ya nizamının pozulması və neçə min illər ərzində əldə olunmuş mənəvi-ruh¬sal təkamülün itirilməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 2 30.01.2017   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 2
Bu sayımız habelə Türkiyə və Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyətlərinin əməkdaşlığı şəraitində keçən bir sıra elmi-fəlsəfi tədbirlərin işıqlandırılma¬sı¬na yer ayrılması və türk həmkarlarımızın geniş miqyasda təmsil olunması ilə səciyyələnir
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2015, № 1 12.11.2016   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2015, № 1
Bundan sonra jurnal sadəcə AFSEA-nın deyil, həm də UFAD-ın – Uluslararası Fəlsəfə Araşdırmaları Dərnəyinin elmi-fəlsəfi orqa¬nı kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu sayımızda da UFAD-ın yaranması və ilk addımları barədə məlumat verilmişdir.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2014, № 1 18.06.2014   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2014, № 1
12 il öncə – 2002-ci ildə, müstəqil Azərbaycanın öz gələcəyini özü qur¬-maq əzmindən çıxış edərək, millətin fəlsəfi özünüdərk poten¬sialını səfər¬bər etmək, dünyada gedən proseslərin ideya əsaslarını müəyyən¬ləş¬dirmək və Azərbaycanın, hətta bütövlükdə türk dünyasının bu mürəkkəb zəmanədə tutmalı olduğu mənəvi-intellektual unkişaf yoluna işıq salmaq məqsədi ilə ölkəmizdə Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası qurduq və onun orqanı olan bu jurnalın nəşrinə başladıq.
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1 23.11.2013   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1
Jurnalda həm Şərq, həm də Qərb fəlsəfəsinin tarixi inkişaf yolunu əks etdirən məqalələr təqdim olunur.
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1 20.09.2012   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2012-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32) 16.12.2011   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31) 02.08.2011   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30) 20.09.2010   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2010-cu ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər» - 2010, № 1 (29) 21.03.2010   «FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər» - 2010, № 1 (29)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2010-cu ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 4 (28) 10.02.2010   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 4 (28)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2009-cu ildə dördüncü nömrəsi çapdan çıxmışdır.
"FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər" - 2009, № 3 (27) 22.09.2009   "FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər" - 2009, № 3 (27)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2009-cu ildə üçüncü nömrəsi çapdan çıxmışdır.
  [1], 2   >>

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.