az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Kitab


Müəllif:

Philosophy, science, culture. Their peculiarities in the East and the West 12.08.2010   Philosophy, science, culture. Their peculiarities in the East and the West
The Western world was able to reach such a level of well-being by improving social relations, whereas the Eastern world, in its considering the progress of separate individuals as well as their moral perfection to be preferable, was not able to find the best formula for social progress. The cumulative principle has been effectively used only in the West. Collating the East and the West seems to be like comparing Art and Science. The East harmonizes with art, while the West harmonizes with science.
İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik 01.07.2010   İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik
Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təmin edən mütəfəkkirlərin görüşləri təhlil edilir.
Rasionallıq və qeyri-rasionallıq 24.06.2010   Rasionallıq və qeyri-rasionallıq
Monoqrafiya nəzəri idrakda mühüm evristik və metodoloji əhəmiyyət kəsb edən rasionallıq və qeyri-rasionallıq anlayışlarının qarşılıqlı əlaqəsinin sistemli təhlilinə həsr olunmuşdur.
İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış 23.06.2010   İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əbədiyaşar xatirəsinə ithaf olunan kitabda bütövlükdə ölkə elminin inkişaf perspektivləri öz əksini tapmışdır.
Elm adamları elm haqqında. Professor Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında.  22.05.2010   Elm adamları elm haqqında. Professor Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında.
Kitabda islam dünyasının böyük alimləri Əbdüs-Səlamın, Xudu Məmmədovun və Oqtay Sinanoğlunun dünya elminə verdiyi töhfələr barədə qısa məlumat verilir.
Azərbaycanda elm və onun təşkilati formaları 08.05.2010   Azərbaycanda elm və onun təşkilati formaları
Kitabda Azərbaycanda vahid elm və təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi, fundamental və tətbiqi elmlərin spesifik təşkilati strukturu və mümkün optimal islahatlar nəzərdən keçirilir.
Fikir Antologiyası 27.04.2010   Fikir Antologiyası
İ.Kantın dünyaca məşhur bu əsəri metafizikanın mənbələri, transsendental ideyalar haqqında və s. bu kimi nəsnələrin fəlsəfi şərhini verən kitabdır.
Baxış bucağı. Fəlsəfi publisistika. 07.04.2010   Baxış bucağı. Fəlsəfi publisistika.
Kitabda mədəni-mənəvi həyatımızın müxtəlif sahələri fəlsəfi təhlil süzgəcindən keçirilmiş, aktual problemlərə münasibət bildirilmişdir.
Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi 03.03.2010   Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi
Kitabda İslam dinində, dini va elmi-fəlsəfi fikirdə, o cümlədən də müsəlman mistikasında bərabərlik problemi tədqiq edilmişdir.
Bəşəri problemlər 03.03.2010   Bəşəri problemlər
Kitab insan "Mən"-inin fenomenologiyası, insan və zaman, eqoizm, özünüdərk, şüur, bişüur və s. kimi problemlərin analizinə həsr edilmişdir.
Философия 03.03.2010   Философия
В книге дается систематическое изложение философии как самостоятельной научной дисциплины и сферы духовной деятельности людей.
Sivilizasiyalararası dialoq 28.02.2010   Sivilizasiyalararası dialoq
Kitab vahid umumbəşəri sivilizasiya ideyasına, Şərq və Qərb sivilizasiyalatrı, habelə lokal sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı əlaqəyə, onlarin toplanması və ya qarşıdurması hallarının araşdırılmasına həsr olunmuşdur.
Fəlsəfə: tarix və müasirlik  (Fəlsəfi komparativistika) 16.02.2010   Fəlsəfə: tarix və müasirlik (Fəlsəfi komparativistika)
Kitabda Şərqin və Qərbin bir çox böyük filosofları müqayisə olunur; müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif coğrafi məkanlarda yaranmış fəlsəfi təlimlərdə eyniyyət və fərq məqamları üzə çıxarılır.
Şərq-Qərb kontekstində romantik poeziya 15.02.2010   Şərq-Qərb kontekstində romantik poeziya
В книге рассматриваются взаимоотношения вос­точной и западной культур и образов мысли, а также особенности их проявления в романтичес­кой поэзии.
Şərq ruhunun Qərb həyatı 15.02.2010   Şərq ruhunun Qərb həyatı
Kitab Azarbaycanda Şərq-Qərb proble­mati­ka­sının sistemli tədqiqinin əsasını qoymuş görkəmli şərq­şünas alim Aida İmanquliyevanın yaradıcılığına həsr olunmuşdur.
Məhəbbət və intellekt 15.02.2010   Məhəbbət və intellekt
Kitab dərk olunmuş və olunmamış məhəbbət haqqında, onun mahiyyəti, formaları, tərkib hissələri və sosial-mənəvi hadisələrlə əlaqəsi haqqında fəlsəfi esselər toplusudur.
14.02.2010   Zərdüştilik və İslamın dini-fəlsəfi doktrinlərində İnsan problemi problemi
В книге про­сле­живается эволюция зороастризма как идейного течения от образно-ана­логического к отвлеченно-метафизическому мышлению ислама.
Şərq və Qərb. Ortaq ideala doğru 13.02.2010   Şərq və Qərb. Ortaq ideala doğru
Kitab Şərq və Qərb düşüncə tərzlərinin müqayisəli təhlilinə, fəlsəfi təfəkkürün fərdi özünüdərkdən milli özünüdərkə yüksəlişi və daha sonra bəşəriyyətin bütövləşərək müasir mərhələdə qlobal özünüdərk səviyyəsinə çatması problemlərinə həsr edilmişdir.
Məhəbbət və intellekt 13.02.2010   Məhəbbət və intellekt
Салахаддин ХАЛИЛОВ Любовь и интеллект М.: ООО «ИПЦ “Маска”», 2009 – 202 с.
Tarixin mənası və təyinatı 13.02.2010   Tarixin mənası və təyinatı
K.Yaspersin insan və si­ma­sız hakimiyyət qarşıdurmasında krizis dövründəki mə­nəvi durum, bəşəriyyət tarixinin mənası, yaranması və məqsədi mövzusunda bir neçə əsərinin tərcüməsi.
  <<   1, [2], 3   >>

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.