az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Kitab


Müəllif:

Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik 13.02.2010   Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik
Monoqrafiyada totalitarizmdən demokratiyaya ke­çid dövrünü yaşayan cəmiyyətlərin bütövlükdə və elə­cə də Azərbaycanın həyatında baş verən dəyi­şik­lik­lə­rin səbəbləri araşdırılır.
Təhsil, təlim, tərbiyə 11.02.2010   Təhsil, təlim, tərbiyə
Kitab təhsilşünaslığın nəzəri problemlərinə, milli təhsil konsepsiyasına, habelə Azərbaycan təhsil sistemində aparılan islahatların təhlilinə həsr olunmuşdur.
Mənəviyyat fəlsəfəsi 03.02.2010   Mənəviyyat fəlsəfəsi
Kitab insan mənəvi aləminin strukturunda əxlaqi, estetik və intellektual məqamların nisbətindən bəhs edir. Əxlaqla yanaşı, dini-mənəvi dəyərlər, elmi-nəzəri və əməli biliklər, təfəkkür mədəniyyəti və əməli vərdişlər vahid bir müstəvidə, qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə götürülür.
Romantik şiirde Doğu-Batı meseleleri 02.02.2010   Romantik şiirde Doğu-Batı meseleleri
Kitab Azərbaycanda Şərq-Qərb problematikasının sistemli şəkildə öyrənilməsinin əsasını qoyan böyük şərqşünas-alim Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə ithaf olunmuşdur. Kitabda Aida xanımın Şərq-Qərb problematikası ilə bağlı irəli sürdüyü məsələlər fəlsəfi prizmadan yeni bir yanaşma tərzi ilə təhlil edilir.
Dogu’da Batı’da İrrasyonel Düşüncenin Boyutları 02.02.2010   Dogu’da Batı’da İrrasyonel Düşüncenin Boyutları
Bünyadzade bu eserinde, daha önce S. Halilov’un Doğu’dan Batı’ya Felsefe Köprüsü adlı kitabında kullandırı metodla Batılı mistik filozoflar ile bizim büyük sufî düşünürleri mukayese etmekte, irrasyonel düşüncenin boyutlarını tespit etmeğe çalışmaktadır.
Doğu‘dan Batı‘ya felsefe köprüsü 02.02.2010   Doğu‘dan Batı‘ya felsefe köprüsü
Türk dilində nəşr edilən kitabda Şərqin və Qərbin bir çox böyük filosofları müqayisə olunur; müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif coğrafi məkanlarda yaranmış fəlsəfi təlimlərdə eyniyyət və fərq məqamları üzə çıxarılır.
Yeni siyasət: inkişafa doğru 02.02.2010   Yeni siyasət: inkişafa doğru
«Yeni siyasət: inkişafa doğru» kitabı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri, həqiqi dövlət müşaviri, akademik Ramiz Mehdiyevin 2006-2008-ci illərdə «Azərbaycan» qəzetində dərc edilən əsərlərinin və onlara həsr edilən rəylərin məcmusudur.
Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: 02.02.2010   Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən:
Kitab Azərbaycanın seçdiyi inkişaf yolunun təməl prinsiplərinin müasir dövrün tələbləri baxımından elmi-nəzəri cəhətdən araşdırılmasına həsr olunmuşdur.
XXI əsr: Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya. 01.02.2010   XXI əsr: Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya.
Müasir dövrdə hər bir dövlət özünün milli inkişafına, maraq və mənafeyinə uyğun siyasətini həyata keçirir. Eyni zamanda, dünya dövlətlərinin xarici siyasətində bir umumi xətt — inteqrasiya isti-qaməti də aydın sezilməkdədir.
İslam dünyasında milli fəlsəfi fikir və onun tədrisi məsələləri 01.02.2010   İslam dünyasında milli fəlsəfi fikir və onun tədrisi məsələləri
Kitabçada fəlsəfənin tədrisi və ictimai şüura təsiri ilə bağlı bir sıra aktual məsələlər nəzərdən keçirilir.
Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər 01.02.2010   Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər
Kitab siyasətin vahid bir orqanizm kimi əlaqələrini, elementlərini, fəaliyyətini öyrənir. Siyasi sistemin yaşaması, bütövlüyü, dayanıqlı inkişafının şərtlərini, siyasi fəaliyyətin sistemin götürdüyü hədəflər istiqamətində optimallığın təmini yollarını araşdırır.
Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti. 16.01.2010   Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti.
Gəncliyin fəlsəfəsi 24.08.2009   Gəncliyin fəlsəfəsi
Gəncliyin öz hikmətinin, öz harmoniyasının, öz qanunlarının olması fikrini əsaslandırmaq üçün həm klassik, həm də müasir dövrün Şərq və Qərb filosflarına, şairlərinə müraciət edilmişdir.
Cavid fəlsəfəsi 24.08.2009   Cavid fəlsəfəsi
Kitab Şərq dünyasının bir sıra klassik və müasir nüma­yən­dələrinin ideya və təlimləri kontekstində Hüseyn Cavidin fəl­səfəsinə yeni bir baxışdır.
09.08.2009  
Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi 03.04.2009   Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi
Təqdim olunan kitabda X əsrin iki görkəmli sufi mütəfəkkirinin – Mənsur Həllacın «Kitab ət-Təvasin» əsərinin və Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» traktatından hissələrin tərcüməsi verilmişdir. Ərəb dilindən ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edilən hər iki əsər təsəvvüfün mahiyyəti və fəlsəfəsi ilə tanış olmaq istəyən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk 02.02.2009   Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk
Tədqiqat fəlsəfə tarixinin ən zəngin və mürəkkəb dövrü sayılan orta əsrləri əhatə edir. Burada Qərb və Şərq mütəfəkkirlərinin fəlsəfi görüşləri həm ayrılıqda, həm də müqayisəli şəkildə təhlil edilməklə irrasional idrakın Qərb və Şərqə məxsus spesifik və oxşar cəhətləri araşdırılmış, ümumiləşdirmələr aparılmışdır.
Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» əsəri 30.01.2009   Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» əsəri
Elmə az məlum olan VIII-X əsrin zəngin sufi irsini tədqiq edən araşdırmanın elmi nəticələri fəlsəfə tarixinin əhəmiyyətli problemi olan təsəvvüfün gələcək geniş tədqiqi və xüsusən, Azərbaycanın görkəmli sufi mütəfəkkirlərinin dünyagörüşünə yeni baxışın yaranmasına təkan verə bilər.
Sükutun poeziyası 17.01.2009   Sükutun poeziyası
Kitabda Cübranın ən məşhur əsərlərindən olan «Peyğəmbər», «İblis» və s.-lə yanaşı seçilmiş müdrik fikirləri toplanmışdır. Topluya həmçinin prof. A.İmanquliyevanın C.X.Cübran haqqında geniş oçerki daxil edilmiş, bu görkəmli mütəfəkkirin həyat və fəaliyyəti hərtərəfli işıqlandırılmışdır.
  <<   1, 2, [3]

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.