az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Kitab


Müəllif:

İnsan: kamilliyin arxitektonikası 27.12.2014   İnsan: kamilliyin arxitektonikası
Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Həyatın özü və görünən üzü 24.02.2014   Həyatın özü və görünən üzü
Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Həyatın özü və görünən üzü 24.02.2014   Həyatın özü və görünən üzü
Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Xatirələrdə davam edən dostluq 20.02.2014   Xatirələrdə davam edən dostluq
Kitaba müəllifin Azərbaycanın görkəmli alimləri haqqında müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı xatirələri, təəssüratları daxil edilmişdir.
Səlahəddin Xəlilovun biblioqrafiyası 18.02.2014   Səlahəddin Xəlilovun biblioqrafiyası
AMEA-nın mərkəzi elmi kitabxanası "Azərbycanın elm və mədəniyyət xadimləri" silsiləsindən Səlahəddin Sədrəddin oğlu Xəlilovun biblioqrafiyasını nəşr etmişdir.
Milli maraqlar və milli ideologiya 14.09.2013   Milli maraqlar və milli ideologiya
Monoqrafiyada ölkəmizin dinamik inkişafı və tərəqqisi baxımından olduqca aktual və əhəmiyyətli olan, lakin az işlənilmiş milli maraqlar və milli ideologiya problemlərindən bəhs olunur.
 Is Scientific Knowledge Rational? 28.05.2013   Is Scientific Knowledge Rational?
"Elmi bilik rasionaldırmı?" Hansı mənada rasionaldır? Bu araşdırma rasionallıq və elmilik haqqında yazılmış çox əhatəli tədqiqatlardan biridir.
Bertran Rassel. Qərb fəlsəfəsi tarixi 10.03.2013   Bertran Rassel. Qərb fəlsəfəsi tarixi
"Qərb fəlsəfəsi tarixi" kitabı İngiltərədə on dörd dəfə çap edilmişdir və dünyanın bir çox dillərinə, о cümlədən fars dilinə tərcümə olunmuşdur.
Həyat fenomenologiyası və ya İdeyanın həyatı 20.09.2012   Həyat fenomenologiyası və ya İdeyanın həyatı
Azərbaycanda fenomenologiya sahəsində yazılmış bu ilk kitabda fenomenologiyanın orta əsr islam fəlsəfi fikri ilə əlaqələri açılıb göstərilmişdir.
И.Р.Мамед-заде. О философии (Современные подходы, тен­денции и перспективы). 19.05.2012   И.Р.Мамед-заде. О философии (Современные подходы, тен­денции и перспективы).
В нынешнюю эпоху много размышляют о том, что есть фи­лософия, для чего она нужна, полезна ли она. Как правило, философы уверены в том, что она способствует развитию науки, культуры и об­разования.
Əbu Turxanın hikmət dünyası 14.05.2012   Əbu Turxanın hikmət dünyası
Kitabda “Əbu Turxanın hikmət dünyası” adı altında min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.
Книга афоризмов. Избранное из избранных. 20.02.2012   Книга афоризмов. Избранное из избранных.
В книге тщательно отобраны афоризмы и изречения известных мыслителей Востока и Запада, имеющие глубокий философский смысл.
Из истории философской мысли Азербайджана 02.01.2012   Из истории философской мысли Азербайджана
В книге изложены ос­новные положения философских школ Азербайджана, интерес к ко­то­рым в последние десятилетия на Западе возрастает.
Avrasiyaçılıq: müqayisəli bir oxuma 02.01.2012   Avrasiyaçılıq: müqayisəli bir oxuma
Kitap, Avrasyacılığın başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini düşünce tarihi kapsamında mukayeseli bir yöntemle ele almaktadır.
Эстетическая мысль в Азербайджане в XIX – начале XX века 01.01.2012   Эстетическая мысль в Азербайджане в XIX – начале XX века
В книге рассматривается развитие эстетической мысли в Азербайджане в XIX – начале XX вв., литературно-эстетические идеи и взгляды азербайджанских мыслителей, поэтов и писателей
Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 19.07.2011   Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
Kitabda bəşər sivilizasiyaları arasında özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən Türk sivilizasiyası, onun qədim tarixi, eləcə də digər sivilizasiyalarla əlaqələri və seçkinliyi kimi problemlərdən bəhs olunur.
Seçilmiş əsərlər 5 cilddə. 19.06.2011   Seçilmiş əsərlər 5 cilddə.
Kitabda müxtəlif dövrlərin Qərb fəlsəfi məktəb və cərəyanlarının təlimləri, bu dövrlərdə qoyulub həll olunan qnoseoloji problemlər, insan problemi və s.hərtərəfli təhlil olunur.
Elm haqqında elm 21.04.2011   Elm haqqında elm
Kitabda elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və so­si­o­logiyasına dair tədqiqatlara ümumi nəzər salınır, habelə “elm haq­qında elm”, “elmşünaslıq” adı altında yazılmış əsərlərin əsas isti­qa­mət­ləri nəzərə alın­maq­la, elmə yeni baxış bucağından qiymət verilir.
Müasir türk fəlsəfəsi 11.04.2011   Müasir türk fəlsəfəsi
Almatıda çıxan 20 cildlik “Mədəni irs” antologiyasının 20-ci cildi “Müasir türk fəlsəfəsi”nə həsr olunmuşdur. Bu cilddə müasir türk fəlsəfəsinin ən aktual tədqiqatları öz əksini tapmışdır.
Elmşünaslığa giriş 06.01.2011   Elmşünaslığa giriş
Kitab Azərbaycanda elmşünaslığa dair ilk sistemli tətqi­qat əsəridir. Burada elmin mahiyyəti, inkişaf qanunauyğunluq­la­rı, bir sosial sistem olaraq xüsusiyyətləri, təşkilati formaları haq­qın­da məlumat verilir.
  [1], 2, 3   >>

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.